Geschiedenis van het ontstaan van de familie Overweg in Daarle-Rheeze

Calenkamp of Oude Calenkamp. Later erve Overweg genoemd

Voorwoord

De betekenis van deze naam is eenvoudig "aan de overkant van de weg", maar kan ook betekenen de plicht om "overweg” te verlenen, d.w.z. iemand over zijn land moeten laten gaan.  

Naast de familie Overweg in Daarle zijn er meerdere families Overweg geweest.

 1. De Dalfsener familie Overweg
 2. De Hasselter familie Overweg
 3. De Almelose Familie Overweg
 4. De Amsterdamse familie Overweg
 5. De Hardenberger familie Overweg (hieruit kwam de familie uit Daarle voort)
 6. De Veluwse familie Overweg
 7. De Zwolse familie Overweg (hieruit ontstond de Rotterdamse familie Overweg)
 8. De familie Overweg uit Wijhe/Olst
 9. De familie Overweg in Deventer/Holten (uitgestorvenI)

In dit artikel beperken wij ons alleen tot de Daarlese familie Overweg.

In ‘HET OVERWEG BOEK’ geschreven door E. de Jonge en H. Overweg (blad 50 en 51) wordt verondersteld dat er geen boerderij in Daarle bestond en dat de stamvader (Gerrit Jan Overweg) van de Hardenberger familie afkomstig uit Raalte was. Echter, kadasterkaarten uit 1832 spreken wel van een erve Overweg in Daarle. Daarbij vertellen ons zgn.OAT’s behorend bij die kadasterkaarten, dat in 1832 ene Gerrit Jan Overweg bewoner van erve Overweg in Ramele was. Trouwens de stamvader Gerrit Jan van de Hardenberger familie (geb. 07-09-1788 in Daarle en gedoopt op 14-09-1788 in Den Ham) moet rond 1815 naar Rheeze vertrokken zijn. Immers hun eerste zoon Derk is geboren in Daarle terwijl hun tweede zoon Jan in Rheeze geboren is.

Het erf wordt het eerst genoemd in de doopboeken van 1767 en in een akte van het erf Mollink van 5 december 1774 waar Gerrit Mollink en Fenneken Harmsen, die op dat moment het erf Mollink bewonen en voor een bedrag van 2500 Car. Gulden lenen van Gerrit Costers Egbertz. en vrouw Judith Coster te Almelo. Zij stellen als onderpand hun ‘eijgendommelijke vrije allodiale huis en den Hof het Mollink en diverse stukken land, o.a. 4 dagwerk hooiland de Baarselmans en Calenkamps Maate genaamd en de Katerstede Den Calenkamp zijnde 1 ½ mudde land’.

Het erf staat niet in de markenotulen vermeld dat het illegaal is gebouwd op gemene markegrond. Daarom is het waarschijnlijk gesticht op grond van het erf Mollink. Het was gelegen op de Kalenkamp, een kale bouwkamp op de hoek van de lage Flier en de Broekgronden. Deze kamp vormde een uiteinde van de bouwkampen van het Opganger, waaraan het erf in eerste instantie zijn naam ontleende. Het was een bezit van de bewoners van het erf Mollink en werd verpacht aan Derk Hansen of Jansen. Zoals uit onderstaande akte blijkt, werd het in 1777 verkocht door Gerrit Mollink aan Jannes Nijkamp. Deze Gerrit Mollink verkocht op dezelfde datum , het door hem bewoonde erf "Oude" Mollink aan Jan Jansen Maaneschijn uit Holten. Daarom moest hij dit erf verlaten en pachtte hij het tevens verkochte Kalenkamp van de nieuwe eigenaar en ging daar wonen.

Hieronder volgen meerdere verhandelingen wat betreft erve Overweg (Kalenkamp of Oude Kalenkamp)

11 December 1777: Transport van de katerstede den Kaalenkamp en de Baerselmans Maate door Garrit Mollink en Fenneken Harmsen aan Jannes Nijkamp. Garrit behoudt deze in pacht.

Jan Derks Hansen of Jansen, die voorheen het erf Kalenkamp pachtte van Gerrit Mollink, moest daardoor dit erf verlaten en bouwde daarom een nieuwe boerderij aan het andere eind van de Kalenkamp. Hij nam echter de naam Kalenkamp mee en zodoende werd het oude erf in eerste instantie Oude Kalenkamp genoemd. De naam Overweg komt het eerst voor in de akte van juni 1781.

Zoals in ons voorwoord al gezegd is de betekenis van deze naam is eenvoudig "aan de overkant van de weg", maar kan ook betekenen de plicht om "overweg” te verlenen, d.w.z. iemand over zijn land moeten laten gaan. Met deze weg wordt in ieder geval bedoeld, 'de Uppersteege'. De weg van Daarle naar Eelen en Linde, langs den Upgang (Opganger), zoals deze staat vermeld op de kaart van Overijssel van ca 1650. Toen bestond de huidige Hellendoornseweg nog niet. De heer G. ter Brake, schreef ook over deze weg, die zich aftakte in de richting Linde. Deze weg liep door de oude Daarlerbeek door de zogenaamde Zagenvoorde en klom aan de Daarlerzijde steil omhoog tegen de bouwkamp en bij het Opganger naar ‘den Upgang’ of Opgang. In feite heeft Overweg bijna dezelfde betekenis als Opgang.

 

Erve ’Opganger’ aan de Hellendoornseweg in Daarle     foto uit 2015
zie ook de kadasterkaart verderop in dit verhaal.

De grond waarlangs men overweg of toegang (upgang) naar Daarle moest verlenen, waren de bouwkampen gelegen op de voormalige rivierduinen langs de oude beek, die toebehoorden aan het erf Opganger.

Juni 1781: Hypotheek door Gerrit Oude Mollink, thans wonend op het Overweg en Fenneken Harmsen van Hendricus Podt van 350,00 gulden en stellen als onderpand haren inboedel des huyses, rak en ree, have en vhee, het koorngewas op den lande en 1 mudde gesaay de Loobree genaamd in den Esch te Daarle.
Hypotheek door Jan Jansen Oude Mollink en zijn zoon Gerrit Jansen Oude Mollink thans wonend op het Overweg of den Ouden Kalenkamp te Daarle van Gerrit Paalman Scheper te Ruinen (Drenthe).

21 juli 1782: Gerrit Ouden Mollink op het Overwegs te Daarle, weduwnaar van Jennichjen Harmsen zich willend verondersaten met Gerritdiena Hendriks van de Kooyen bij Gramsbergen stelt over zijn onmondige kinderen Hendrieka, Geesje, Hermiena en Jan als momber Jan Jansen Blekkenhorst, oom van vaders zijde en Harsmsen, oom van moederszijde.

 

Hiernaast: Huwelijksmelding van Gerrit Overweg en Gerritdiena Hendriks van de Kooij onder Gramsbergen

 

 

Augustus 1784:  Gerrit Jansen Oude Mollink verkoopt aan Jannes Nijkamp een stuk land de Loobree in de Esch voor 115 Car. Gulden.
In het vuurstedenregister van 1748 komt het erf niet voor, terwijl het in het volkstellingregister van 1795 Olde Mollink wordt genoemd, omdat Gerrit afkomstig was van het gelijknamige erf. Het gezin bestaat dan uit 5 personen. Hij is kotter en zelf eigenaar.

16 mei 1806: Erschenen Gerrit Olde Mollink of Overweg en maakt een contract van alimentatie met zijn dochter Geertje Gerrits en bruidegom Mannes Mollink. Maakt voorts scheiding van zijn boedel over zijn twee onmondige kinderen Frerik Jan en Gerrit Jan. Mombers word en Harm en Lucasboer van 't Klooster Sipculo oom van vaderszijde en Jan Blekkenhorst oom van moederszijde.
OPM: Gerrit Olde Mollink of Overweg was inmiddels weer weduwnaar. Hij huwde voor de derde maal met Annegien Roelofs

Intermezzo

Waarschijnlijk zijn de beide broers Frerik Jan en Gerrit Jan bij het derde huwelijk van hun vader ergens anders gaan wonen. In 1812 woonden op het erf Overweg Mannes Mollink en Geertje van het Overweg met 1 dochter.
Omstreeks 1815 moeten de genoemde beide broers vertrokken zijn naar Rheeze (gem. Ambt Hardenberg).
Frederik Jan was ongehuwd. Gerrit Jan was toen al gehuwd met Egberdina Dries.

Wegens het ontbreken van enkele jaren (1808-1810)in de trouwboeken van Den Ham kunnen wij aannemen dat zij in die jaren getrouwd zijn.Ten tijde van de geboorte van hun oudste zoon woonden zij in Daarle op het Mollink.Inwoners van Daarle traden toentertijd zowel in Den Ham alsook in Hellendoorn in het huwelijk.In de trouwboeken uit Hellendoorn van 1775-1811 wordt geen huwelijk van Gerrit Jan Overweg met Egberdina Dries gemeld.

De oudste zoon Derk van het echtpaar Gerrit Jan Overweg en Egberdina Dries is in de gemeente Hellendoorn geboren (19-01-1814), terwijl de tweede zoon Jan  in Rheeze (gem.Ambt Hardenberg) op 08-10-1816 is geboren.

Over Frederik Jan is het volgende opgetekend:
In het archief (inventarisnr.188 van Armenzaken van Hardenberg) is het volgende verhaal opgetekend.:Deze persoon heeft blijkens zijne opgave vanaf zijne meerderjarig wording steeds een zwervend leven geleid.In dossier o.a.een brief afkomstig van Gerrit Jan Overweg,Landbouwer te Rheeze (broer van Frederik Jan) die aangeeft niet voor hem te kunnen zorgen; heeft zich meerdere jaren opgehouden in de Gemeente Ambt Hardenberg, als schaapherder.Volgens verklaring van Frederik Jan (Meulink) heeft hij eerst gewoond te Diffelen bij Hendrik Nijmeijer en Jan Hendrik Eshuis (2 jaar), toen een jaar te Sibculo,van daar weer een jaar te Diffelen,toen een jaar bij Herm Geerlings te Lutten, nog een half jaar bij Hendrikus ter Wijlen te Lutten,toen heeft hij 5 jaar gewoond bij Jan Herm Veltrop te Slagharen,toen heeft hij gewoond (een jaar) in Hollandschevelt,en toen heeft hij gewoond 1 jaar bij Jan Zomer in de gemeente Avereest,in het Achterveld,daarna heeft hij een jaar bij Hendrik de Wolde te Slagharen in huis geweest,ook aldaar weer schaapherder,toen zes weken gebedeld en toen heeft hij ruim een half jaar schaapherder geweest bij Gerrit Hartgers te Slagharen.Toen is hij ziek geworden en toen is hij gebracht bij de burgemeester van Hardenberg en vervolgens naar zijn broer Gerrit Jan Overweg te Rheeze.
Zijn ouders waren Gerrit Overweg en Annigje Roelofs.

OPM: Annegien Roelofs moet echter zijn pleegmoeder geweest zijn

 

Hiernaast: Overlijdensakte van Gerrit Jan Overweg weduwnaar van Egberdina Dries

In 1811 wordt Mannes Overweg aangeslagen voor de grondbelasting over 2/3 bouwland en 1/2 ha weiland en het gezin bestaat in 1812 uit een echtpaar met 1 dochter. Het erg is ongewaard en de bewoner heeft ook geen aandeel uit een ander erf in de marke. Wel heeft Willem Schoten op Overweg in 1842 zes beesten en één paard en krijgt bij de markeverdeling in 1845 nog een 1/2 aandeel grondslag gewaardheid en is hij eigenaar van het erf.

Uit heel het bovenstaande kunnen wij concluderen dat de naam Overweg een erve-naam is. En dat omstreeks 1811 de bewoners nazaten waren erve de Mollinck uit Daarle .Het boek ’Daarle ontdekking langs erf, Esch en Wueste door B. D. Marsman vertelt ons dat Gerrit Jansz. Mollink getrouwd met Fennechien Hermsdr.of Jansen v.h.Grobben i.d. Graafschap Bentheim (D) met kinderen vertrekt naar het Overweg voorheen Kalenkamp of Oude Kalemkamp.( zie ook punt 2 hieronder)

Volgens de doopboeken had het erf de volgende bewoners.

1.Jan Derks Hansen/Jansen en Jennechien Jans op ’t Kalenkamp (pachten het erf van Gerrit Mollink) Hendrica geb.3-5-1767; Jan geb.5-6-1768; Geertien geb.23-2-1772;Janna geb.27-1-1776

Jan Derks Hansen sticht na zijn huwelijk met Willemina Hendriks in 1776 een nieuwe boerderij genaamd Het Kalenkamp, omdat hem de pacht wordt opgezegd door Gerrit Mollink en deze zelf als pachter van Jannes Nijkamp op het Overweg gaat wonen (zie akte van 11 december 1777)

2.Gerrit Jans en Fennechien Herms (v.h.Grobben te Ulzen i.d.Graafschap) Harmine geb. 22-11-1778 (dit echtpaar komt van het erf Mollink, waar de oudste 4 kinderen zijn geboren).

3.Garrit Jans(en) en Gerritdina Hendriks (uit Ulzen of Klingenberg onder Hardenberg) hertrouw. Fennichje geb. 18-7-1783; Frerik Jan geb. 10-10-1784;Geertjen geb. 13-8- 1786; Garrit Jan geb. 14-9-1788.

Intermezzo.

Zoals eerder genoemd zijn de beide zonen van bovengenoemd echtpaar neergestreken in Rheeze.
Waarschijnlijk hebben ze eerst op het oude 'Altena' gewoond (zie ook het fragment van de kadasterkaart uit Rheeze)

Met name Gerrit Jan kent een indrukwekkend nageslacht in Hardenberg e. o.
Let wel: In de gemeente Hardenberg wonen(hebben gewoond) ook wel families Overweg die niet van deze Gerrit Jan Overweg en Egberdina Dries afstammen.

Met behulp van het betreffende bevolkingsregister van de gemeente Hardenberg is  vastgesteld dat nazaten van Gerrit Jan Overweg en Egberdina Dries
( de familie Overweg-
Wermink) op 28 november 1896 vertrokken is naar Den Ham.

Hun knecht Gerrit Binnenmars ( geb. 20-08-1870 Den Ham) was al op 08-04-1895 vertokken naar Den Ham.
 Op 03-03-1899 trouwde deze knecht met Gerritdina Schutte.                 

In ieder geval heeft de zoon van Gerrit Jan Overweg  en Jennigje Wermink (Gerrit Hendrik, geb: 05-03-1891)  de basisschool in de buurtschap Linde op school doorlopen. Vandaar zijn ze weer vertrokken naar de buurtschap Marle.
De beide ouders ov
erleden in deze buurtschap.
Na z’n huwelijk met Agatha Gerritdina Willemina
Uilenreef op 01-05-1919 is laatstgenoemde echtpaar via meerdere adressen tenslotte in Daarle neergestreken in de  buurtschap zgn. Kruimers bij de zgn. Kruimersbrug.  

Uit deze tak is de familie Overweg uit Daarle voortgekomen.        

Wie de kaart van de omgeving bekijkt kan opmerken dat deze plaats hemelsbreed niet ver van erve Overweg (Calenkamp of Oude Calenkamp) gelegen is. (zie ook de kadasterkaart verderop in dit schrijven)

 1. Mannes Derks een Geertje Gerrits Overweg met dochter Dina geb. 20-5-1810 (dit echtpaar vertrekt naar het Hoogelaar op de Piksen).
 2. Willem Schoten en Dina Lozeman met kinderen: Jennichje geb. 3-12-1818; Egbert geb. 26-7-1821; Geesjen geb. 21-2-1824; Jan geb. 23-6-1828.
 3. Harm Schoten en Egberdina Kamphuis met kinderen: Willem geb. 16-1-1847; Willemina geb. 16-5-1849; Gerrit Jan geb. 6-1-1853; Dirk Jan geb. 1-1-1857.
 4. Jan Willem Bakhuis en Willemina Scho(o)ten met kinderen: Egberdina geb. 29-10-1871; Janna geb. 22-8-1873; Hendrik Jan geb. 26-2-1875.
 5. Jan Willem Bakhuis en Hermina Schuurman (hertrouw) met kinderen: Willem geb. 11-12-1878; Diena geb. 28-9-1884; Jan geb. 6-2-1888; Gerriggien geb. 2-4- 1891; Anna Frederika geb. 23-7-1893; Albertus geb. 18-9-1895; Gerrit geb. 19-9-1897.
 6. Willem Bakhuis en Dina Wermink met kinderen:  Hermina geb. 23-10-1905; Albert Jan geb. 9-5-1907; Janna geb. 12-9-1909; Diekus geb. 13-11-1912.
 7. Albert Jan Bakhuis en Hermina Zandman Willem geb. 3-1-1934 enz.

 

bron: het boek ’Daarle ontdekking langs erf, Esch en Wueste’ door B. D. Marsman

 

 

Foto van het oude Overweg in Daarle

 

 

Anno 2015 heeft de familie Bakhuis er nu een modern melkveebedrijf   

 

 

                           Enkele foto’s van de huidige melkveehouderij  (Foto’s anno 2015)

 

 

Kadasterkaarten openen zich in een extra tabblad
Dat betekent ook dat U eerst de tabbladen sluit voordat U verder gaat                                              

Kadasterkaart Daarle met daarop ligging van Opganger en Overweg

Kadasterkaart Gemeente Hellendoorn Oostdammarke -Kruimers- Sectie K 6e blad

Kadasterkaart Gemeente Hellendoorn Sectie A Daarle Ontwikkeling 3e blad

Om het geheel compleet te maken zijn hierboven nog enkele links ingevoegd, die verwijzen naar kadasterkaarten in het zgn. PDF formaat van de omgeving Daarle. Deze kadasterkaarten zijn gemaakt d.m.v. van een tekenprogramma.

Grondslag hierbij waren fotokopieën van kadasterkaarten uit 1832.
De grootte van deze fotokopieën zijn van die aard dat ze onleesbaar zijn als je ze wit verkleinen. Vandaar de links naar de PDF kadasterkaarten.
De kaart met als gebied “De Oostmarke” viel onder de buurtschap Marle, welke op haar beurt onder het gebied van de gemeente Hellendoorn
2 kadasterkaarten sluiten op elkaar aan. Daaruit mag men concluderen dat beide buurtschappen tegen elkaar aanliggen.

 

De fam. Overweg in Rheeze 

De boerderij van Gerrit Overweg in Diffelen. Deze Gerrit was een volle neef van Gerrit Hendrik Overweg, die al op jonge leeftijd naar de omgeving Daarle is vertrokken

Van links naar rechts ????; HENDRIKJE OVERWEG-STOEVELAAR; HENDRIK OVERWEG; GEERTJE OVERWEG-SLOTMAN (GEERTEMEUJE); GERRIT OVERWEG (KAMPMANS GAIT); JENNECHIEN OVERWEG; JAN HENDRIK OVERWEG. Bijgaande foto is gemaakt ca. 1931. De boerderij van Gerrit Overweg (Kampmans Gait) op de Rheezerkamp, met de gehele familie. Hendrik en Hendrikje vormen een paar en Gerrit en Geertje. Jennechien is later getrouwd met Mulder en Jan Hendrik met Trui Meijer. Jan Hendrik runde later een veevoederhandel in Heemse. Als men het fragment van de kadasterkaart van Rheeze bekijkt ziet men linksbovenin het Kampmans. Is dit het boerderijtje van Kampmans Gait. Of lag het Kampsman Gait op de Rheezerkamp? (Zie kadasterkaart van Rheezerkamp).

Volgens beide kadasterkaarten behoorde de Rheezerkamp bij de buurtschap Rheeze.

Ook hier geldt dat de kadasterkaart zich opent in een extra tabblad

Kadasterkaart Gemeente Hardenberg Sectie K Rheeze 5 blad Ov-18

Links: zgn OAT behoort bij Kadasterkaart Gemeente Hardenberg Sectie K Rheeze 5 blad Oud Ov-18

 

 

 

Kampman's Gait was achterkleinzoon van het echtpaar Gerrit Jan Overweg en Egberdina Dries. Waar Gerrit Hendrik geboren is, is heb ik niet kunnen achterhalen. De overgrootouders van Gerrit Hendrik hebben gewoond op het voormalige 'Altnos'. Gerrit Hendrik was een volle neef van 'Kampmans Gait'. Deze woonde waarschijnlijk op de Rheezerkamp. De geboorteakte van Gerrit Hendrik spreekt van Rheeze als zijnde geboorteplaats. Woonde zijn vader bij het 'Altnos' ?? Maar hij kan ook op ‘Kampman Gait’geboren zijn.
Eerder woonden meerdere generaties op dezelfde stee.

Grafsteen van het echtpaar Gerrit Hendrik Overweg en Agatha Gerritdina Willemina Uilenreef

 

                                                              Geboorteakte van Gerrit Hendrik Overweg

 

                              

 

 

Geboorteakte van Agatha Gerritdina Uilenreef

 

Het 'Altnaas' of 'Altnos'. in Rheeze.

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 9 mei 1851 werd door notaris Mulert uit Ommen aangekondigd dat hij binnenkort zou over gaan tot de publieke verkoop van het boerenerve 'het Jacobs' genaamd, gelegen in de buurtschap Rheeze.
'Het Jacobs' staat reeds vermeld op de eerste kadastrale kaart van 1832, gelegen ten noorden van de Rheezerweg en indertijd kadastraal bekend onder sectienummer K-540. Het boerderijtje was destijds eigendom van niemand minder dan jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Daarmee hebben we dan ook meteen de naam verklaard. "Het Jacobs" was vernoemd naar de voornaam van de eigenaar, de toenmalige heer van Heemse.
In 1851, na het overlijden van de jonkheer, werd het totale bezit in veiling gebracht, waarbij 'het Jacobs' eigendom werd van zijn dochter Theodora Sophia van Foreest en haar man Jan Arent baron van Ittersum, de nieuwe 'heer en vrouwe van Heemse'.
Het boerderijtje 'Jacobs'stond in het midden van de negentiende eeuw bij de gemeente bekend als huisnr. G-6 in Rheeze. In 1881 werd het eigendom van Hendrik Overweg met 3e echtgenote Hendrika Rudolphina IJzebrink. Vervolgens zou het vererven op respectievelijk: Jannes Overweg met 2e echtgenote Geertjen Hakkers, Harm Overweg en Hendrikje Veurink, Jannes Overweg en Hermina Odink, Gerrit Jan Overweg en Aaltje Bartels en toen op de zesde generatie: Hendrikus Overweg en Boukje Marja Post.

Hiernaast het 'Altnos' in Rheeze.  anno 2015 Rheezerweg 87

In 1940 stond de boerderij bekend als G-10, maar in 1971 werd dat gewijzigd naar Rheezerweg 87.
Op de voorgevel van de boerderij is een bord aangebracht met de naam 'Altnos', oftewel 'het Altenaas'. Dat erve lag echter oorspronkelijk iets oostelijker en een stukje van de weg af. Ook die boerderij staat ingetekend op de kadastrale kaart. De familie Overweg heeft daar eerst gewoond totdat ze in 1881 het Jacobs kocht en daarheen verhuisde. Ze lieten de boerderij 'Altena' vervolgens afbreken.
Kennelijk heeft de familie Overweg de naam van de afgebroken boerderij 'meegenomen' naar 't Jacobs, maar beter zou het dus zijn als het naambord werd gewijzigd in de oorspronkelijke naam: 't Jacobs, eventueel begeleid door het familiewapen van het geslacht Van Foreest als oorspronkelijke eigenaar.(bron: Stichting Overijsselse Projecten)

Wie was Jacob van Foreest 

Jhr Jacob van Foreest werd geboren in Alkmaar op 7 mei 1778 en overleed in het huis 'Heemse' op 28 maart 1854 en was lid van de ridderschap en Provinciale Staten van Overijssel. Hij trouwde op 7 juli 1796 te Gramsbergen met jonkvrouwe Maria Clara van Rechteren. Hij hertrouwde als weduwnaar 1n 1821 met jonkvrouwe Helena Gezina van Coeverden. Uit het eerste huwelijk werden 11 kinderen en uit het tweede huwelijk werden vier kinderen geboren. Na het overlijden van de grootmoeder van zijn eerste echtgenote, Clara Feyoena van Raesfelt-van Sytzama kwam het door haar bewoonde 'Huis Heemse' in het bezit van Van Foreest en zijn echtgenote. Hij zou er blijven wonen tot zijn overlijden.In 1820 komt hij eveneens doorvererving in het bezit van ' Huis Collendoorn'. Hij verkoopt deze havezathe in 1842. In 1821 verwerft hij deels door koop en deels door vererving ' Huis Gramsbergen' een voormalige havezate die hij in 1822 laat afbreken. Van Foreest werd bij Koninklijk besluit van 28 maart 1815 lid van de Ridderschap van Overijssel, waarmee hij en zijn nageslacht tot de Nederlandse adel ging horen. (bron Wikipedia)

Hiernaast: de vermelding In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 9 mei 1851

 

Links: Het wapen van Foreest

En dan nog even dit

Uit niets is gebleken dat er enig verband bestaat tussen de al in het voorwoord genoemde meerdere families Overweg enerzijds en de familie Overweg uit Daarle anderzijds.

 

Hierover valt nog op te merken dat  de zandloper( in het bovenstaande afbeelding) door Willem Overweg (collecteur van de accijns op coffie, chocolade en whisky te Dalfsen ) in 1794 gebruikt te zijn als ‘Borgstelling’ bij een overeenkomst.

Deze Willem stamt uit de Dalfser/Zwolse familie Overweg.

Willem gebruikte zijn zegelring (voorzien van de zandloper)om overeenkomsten te ondertekenen Maar ook dit is volstrekt niet zeker ( zie ook uittreksel van het Centraal Bureau voor Genealogie, hieronder)

(Uit de collectie van R. Mutschart, die bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag is ondergebracht. In bovengenoemde collectie bevinden zich geen afbeeldingen van familiewapens)

In Nederland komen zo’n 20000 familiewapens voor. Het algemeen gangbaar verhaal dat deze wapens op een adellijke afkomst wijst,  kan naar het rijk der fabelen worden verwezen. In die tijd dat menigeen niet kon lezen of schrijven werd een contract vaak voorzien van een merkteken familiezegel, (zo U wilt een familiewapen)

Alleen het schildje bevat een zandloper (frame is zwartgekleurd. Het zand wordt in de kleur geel afgebeeld)Het geheel is geplaatst op een witte ondergrond. Van de zgn. veren en helm om/op het schildje is niets bekend.

Het is geheel onwaarschijnlijk zo niet bewezen of dit afgebeeld wapen (merkteken) ook aan de familie Overweg/Mollink in Daarle heeft behoord.